Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- delta i ett konstnärlig eller mediabaserat projekt.
- presentera en grundläggande förståelse för konstnärliga projekt och den kontext som de skall presenteras i.
- arbeta i grupp med ett större projekt
- arbeta med andra konstnärer/producenter och/eller mot en presenterande institution (t.ex galleri eller museum).
- beskriva samtidskonstens nya mediala och kommunikativa uttrycksformer.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och praktisk där studenterna inom tydligt formulerade ramar kommer att utveckla och presentera ett gemensamt projekt. Arbetet sker i grupp men ger stort utrymme för den individuella studenten att utveckla kreativa, tekniska, mediala och konstnärliga kunskaper och aspekter av sin personliga färdighet. Projektet presenteras offentligt i samband med kursens avslutande. Arbetet utvecklas under kontinuerlig översikt av lärare, men en stor del av arbetet är fritt och självständigt där eget ansvar och initiativ premieras. Ingen fastställd kurslitteratur ingår utan skräddarsys till projektet i den mån det är nödvändigt. Studenten uppmuntras att hitta externa sponsorer och arbeta mot näringsliv och lokala medier. Kursen innehåller ofta men inte uteslutande en internationell aspekt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ett projektarbete. Studentens arbete inom kursen bedrivs i projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen fastställs av kursledningen i dialog med de studerande. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, seminarier, föreläsningar, individuella textuppgifter och workshops.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande i seminarier och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen minst 30 hp i ett ämne i något av områdena kultur/samhälle/medier/medieteknik/IT eller minst ett års dokumenterad yrkesverksamhet inom kultur/information/medier.
Vidare ska sökande ha godkända kunskaper i svenska, engelska eller franska:
För svenska och engelska gäller kunskaper motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS (eller motsv), och Engelska minst 2 åk/etapp 2/Engelska A, TOEFL; pappersbaserat med minst 500p/datorbaserat med minst 173p/internetbaserat med minst 61p (eller motsv).
För franska gäller modersmål, Franska steg 7 (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs
Cross Media Production and Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KMU   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.