Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera förmåga att formge, och delta i tvärmedialt projekt,
- utveckla mediala metoder och gestaltningsformer i samarbete med andra producenter/konstnärer,
- arbeta i relation till kultur- och medieinstitution/avnämare,
- visa förståelse för samtidskonstens nya mediala och kommunikativa uttrycksformer.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet mellan konstnärligt underbyggt gestaltningsarbete och produktionen av publika projekt på offentlig kultur-, medie- och/eller konstarena. Särskild vikt läggs vid att arbeta inom ett projekt som involverar flera medier och där IT- och hypermedia utvecklas innehållsligt och dramaturgiskt i relation till andra mediers arbetssätt. Det tvärmediala arbetssättet involverar analyser av enskilda medieformats särdrag samt den utveckling som kan skönjas i och med att moderna medier bryter upp traditionella gränser. Projektet avser att vara förankrat inom, eller i relation till en kultur- och medieinstitution, t ex ett museum eller ett reellt konstprojekt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ett projektarbete. Studentens arbete inom projektblocket bedrivs i projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen fastställs av kursledningen i dialog med de studerande. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner och workshops.
Examination
Examinationen omfattar den färdiga produktionen tillsammans med deltagande i seminarier samt redogörelse för och försvar av projektarbetets olika moment.

Förkunskap

Antingen minst 30 hp (20 p) i ett ämne i något av områdena kultur/samhälle/medier/medieteknik/IT eller minst ett års dokumenterad yrkesverksamhet inom kultur/information/medier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs
Cross Media Production and Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 739G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KMU   TE