Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningen – teori, praktik och gestaltning avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739A57
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- uppvisa kompetens inom kultur och mediegestaltning med särskilt avseende på utställningsmediets premisser och kontext
- tillämpa och utveckla it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer med avseende på utställningsproduktion
- använda nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
- demonstrera färdigheter gällande konceptutveckling och presentation av en utvecklad utställningsproduktion
- självständigt i det egna arbetet utnyttja vetenskapligt teoretiskt och empiriskt stoff
- arbeta självständigt i projektform, och i detta arbete uppvisa prov på kreativitet och problemlösningsförmåga
- redogöra för central problematik gällande utställningsverksamhet i förhållande till uppdragsgivare och målgrupper
- redogöra för och kritiskt analysera utställningspraktikens kulturpolitiska och samhälleliga uppdrag
- redogöra för en utställningsproduktions olika aspekter och faser samt syntetisera hur kunskapsproduktion, rumslig gestaltning och medieformer är delar i en producentkompetens,
- redogöra för och kritiskt reflektera över och värdera utställningsproducentens yrkesroll och förhållningssätt i relation till andra yrkeskategorier och samhällelig kontext
- uppvisa kunskaps- och gestaltningsteoretiska insikter samt förmåga till idéutveckling och produktion inom digitala audio-/film-/rumsliga medier.
Kursinnehåll
Kursen kopplar samman praktik, gestaltning och forskning. De fyra delkurserna behandlar hur utställningar kan formulera och vidareutveckla teman. Koncept och idéutveckling är centralt. Utifrån olika nivåer och perspektiv granskas förutsättningar och villkor för arbetet att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion. En viktig del av kursen är att granska och analysera de olika påverkansmekanismer som formar arbetsprocessen och slutresultatet i produktionen av en utställning.

Kursen är förankrad i kompetenser hos utställningsproducenter, konstnärer, akademiska forskare och lärare. Den drivs i nära samarbete med museer och andra utställningsproducerande institutioner i framför allt Norrköping. Kursen innehåller övningar i tvärmedial gestaltning – rum, video, audio och digitala medier.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker främst i form av seminarier, föreläsningar, workshops, och laborationer.Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen genomförs enligt följande:
- ett genomfört självständigt medialt projektarbete som presenteras i muntlig form med stöd av digitala medier samt en skriftlig presentation och reflektion där processen och resultatet analyseras utifrån de verktyg som kursen introducerat. Projektet ventileras vid ett oppositionsseminarium
- kunskapsöversikter, rapporter och andra skriftliga inlämningsuppgifter;
- aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier samt i produktionsmoment och tillämpningsövningar.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

150 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningen – teori, praktik och gestaltning avancerad kurs
Exhition - Theory, Practice and Design
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 739A57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.