Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturproduktion och samverkan, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739A56
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- tillämpa och utveckla användningen av it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
- använda nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
- demonstrera erfarenheter och förståelse avseende experimenterande och undersökande kultur- och medieproducerande verksamhet
- arbeta utifrån ett tydligt formulerat och produktionstekniskt baserat gestaltningskoncept
- utveckla relationen mellan innehållsligt perspektiv, form-, gestaltnings- och tekniska produktionsaspekter samt offentliggörande och publik kontakt.
- redogöra för hur kunskap genereras och formuleras i skärningen mellan vetenskaplig och gestaltande kunskap och egen kunskapsposition
- demonstrera en fördjupning av en redan befintlig ämnesmässig kompetens.
- arbeta med samarbetspartners, andra t ex producenter, curatorer och forskare eller mot en presenterande publik institution,
- självständigt och i relation till andra projektdeltagare kunna genomföra del av ett kvalificerat vetenskap-ligt/medialt undersöknings- och gestaltningsprojekt, vilket bl.a. innebär att bemästra logistiska och resurs-mässiga förutsättningar och lösningar för projektet
- bearbeta och översätta vetenskaplig kunskap till publik kunskap i samspel med forskare, kultur och me-dieproducenter och publika kanaler/institutioner
- handha och arbeta med ett större, digitalt baserat gestaltnings-/produktionsprojekt under en längre period
- kritiskt granska, analysera och diskutera ett pågående och avsluta ett projekt.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan undersökande arbete utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter. Medialt ligger fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs. IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. I studiet är gestaltning och produktion förankrat i en samverkanskontext i förhållande till externa publika och mediala kulturinstitutioner och aktörer, samt till forskningsaktörer som behandlar de för kursen relevanta vetenskapliga perspektiven.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ramen för en produktion i samverkan med externa partners inom kultur- och mediefältet.
Studenten arbetar inom ett projekt som integrerar ett tekniskt gestaltande med ett koncept och innehållsarbete som sker i samverkan med forskning och med externa kulturaktörer. Studenten kommer således ingå i en produktionsprocess som syftar till publicering/offentliggörande för publik. Undervisningen sker främst i form av handledning men stöds också genom seminarier (gestaltningsseminarier, tematiska seminarier samt metodseminarier), föreläsningar, workshops, och laborationer.
Examination
Examinationen omfattar studentens mediala arbete utifrån dennes roll och en bedömning av projektarbetet som helhetsprocess. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

150 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturproduktion och samverkan, avancerad kurs
Cultural Production and Collaboration, advanced cource
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 739A56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.