Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konst- och kulturproduktion i publika och offentliga rum, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom konst - KO9
  Kurskod   739A51
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för idéutveckling: att skapa, avgränsa, och förankra en gestaltnings- 0ch utställningsidé
- redogöra för, analysera och kritiskt granska gestaltning och gestaltningens produktionsförhållanden
- redogöra för några av kultur- och medievärldens villkor och arbetssätt
- demonstrera förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
- identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och kvalificerade uppgifter och projekt med givna tidsramar.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom konstnärliga, interaktiva och kommunikativa medier som en tekniskt underbyggd, kreativ och organiserande process och å andra sidan undersökande och problematiserande arbete utifrån kultur och konstteoretiska aspekter.

Med utgångspunkt i medie/kulturprojektet som arbetsform fokuserar kursen särskilt på kulturproduktionens villkor: samverkan med kulturaktörer och konstnärer, konceptutveckling och utställningsskapande, resurs- och projektplanering; arbete och arbetsliv inom kulturfältet; samt politisk styrning och kulturpolitik.

Kursen är inriktad mot gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga samt kultur och medieproduktionsfält. Kursen verkar i det offentliga rummet, i såväl publika och mediala miljöer som stadsrummet och dess gestaltningar. Kursen utvecklar ett regionalt samverkansperspektiv där aktörer inom kontsfältet kan samverka med lokala administrativa och kulturorganiserande aktörer. Kursen har utgångspunkt i Vadstena, men samverkan med andra kommuner och deras konstscen ingår också.
Studenten förväntas genomföra eller delta i ett tydligt definierat projekt som sedan under kursen kan genomföras under översikt av lärare. Arbetet kan vara kopplat till ett redan etablerat konstnärligt eller medialt uttryckssätt hos studenten. Projekt kan utföras på annat språk än svenska/engelska under förutsättning att det kan handledas och examineras av kursledningen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där extern samverkan och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker i form av seminarier av olika slag, föreläsningar, studiebesök, workshops, produktionsövningar. Vidare är handledning (både individuellt och i grupp) en viktig undervisningsform i den i grunden studentdrivna pedagogiken.
Undervisningsspråk är svenska, i vissa moment kan dock engelska användas.Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen omfattar deltagande och aktivitet i seminarier, projektgruppsarbete, laborationer, övningar och workshops, samt presentation av egna arbetet respektive diskussion av annans arbete vid särskilda seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs antingen minst 60 hp (på grund- eller fortsättningsnivå) inom något av områdena kultur, konst, samhälle, medier/medieteknik/IT eller minst 1 års dokumenterad verksamhet inom området kultur/konst/information/media.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konst- och kulturproduktion i publika och offentliga rum
Art and Cultural Production for public space
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 739A51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.