Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   739A40
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra utförligt för och analysera utvecklingen på ljudområdet inom skilda fält som musik, film, radio, ljudkonst, soundscapes.
- förklara växelverkan mellan estetisk och teknologisk utveckling utifrån historiska konkreta exempel, samt förklara de historiska sambanden mellan olika ljudkulturer och den praxis som råder inom skilda ljudområden.
- formulera, utveckla och slutföra ett projekt, i relation till olika utövare inom ljudområdet som tonsättare, filmare, arkitekter, radioproducenter, utställningsproducenter, ljudtekniker.
- behärska ljudproduktion i dess olika moment och former och självständigt genomföra en ljudgestaltning.
- muntligt och skriftligt redogöra för olika uppfattningar om ljud som tecken, gestaltning och kulturellt fenomen i växelverkan med olika uttrycksformer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet.

Kursen tar upp olika olika ljudområden som ljudkonst, elektro-akustisk musik, akustisk design, urban noise och soundscape.
Ljud som tecken och kommunikation, ljud i olika medier såsom radio, film, utställning, mm.

Kursen är laborativt upplagd och betonar växelspelet mellan å ena sidan produktions- och gestaltningsarbete inom ljud som tekniskt underbyggd process, och å andra sidan vetenskapliga - historiska och teoretiska - perspektiv på ljud som kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande och studentaktiva. Föreläsningar och seminarier om olika ljudkulturer varvas med lyssningsövningar, analys av ljud och ljuddramaturgi. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Den avancerade nivån på kursen innebär även ett större självständigt och omfattande arbete. Fokus ligger på ett projekt med praktisk produktion. Inriktningen är valbar, men produktionen ska vara möjlig att publicera och gärna vara externt förankrad i den omgivande kultur och medievärlden.
För studerande med tidigare konstnärlig utbildning (minst förberedande nivå till högre studier) eller flerårig dokumenterad konstnärlig verksamhet, kan denna produktion även vara av konstnärlig art.

Parallellt med produktionen görs en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.
Examination
Examination sker genom redovisning och presentation av ett publicerbart eller externt förankrat projektarbete. Detta sker skriftligt och muntligt, samt genom presentation av ljudande produktionsmaterial. Examinationen omfattar produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen i projektarbetet. I detta ingår även reflektion och analys över det egna arbetet.
Examinationen sker även genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och övningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Studier motsvarande kandidatnivå (180hp) inom för kursen relevanta områden som ljudproduktion, musikvetenskap, musikproduktion eller motsvarande. Alternativt 3 års yrkeserfarenhet på heltid inom nämnda område. Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad
Sonic culture - soundscapes and the making of sound
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 739A40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.