Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Masterprojekt, 60hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde Kultur och mediegestaltning - KMU
  Kurskod   739A35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- skapa förutsättningar för att initiera och föreslå konstnärligt gestaltnings- och/eller forskningsarbete,
- analysera, värdera och välja aspekter av detta arbete såsom innehållsligt perspektiv och förankring, val av medium, gestaltningsform och teknik samt analys av genomförbarhet, planering och ekonomi,
- genomföra ett kvalificerat konstnärligt och/eller vetenskapligt undersöknings- och gestaltningsprojekt,
- relatera, förankra och publicera mastersprojektet till/i den vetenskapliga, mediala och konstnärliga omvärlden.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och konstnärlig och betonar, inom ramen för ett projektarbete, växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan kulturella och konstnärliga metoder, publiceringsformer, arenor och institutioner. Kursen betonar också arbete med konstnärliga uttrycksformer, genrer och tekniker samt på arbete med konstnärlig gestaltning, tekniskt utvecklingsarbete, produktion/förmedling eller analys och kritik.

Fokus ligger på produktionen av ett mastersarbete som innefattar konstnärligt forsknings och utvecklingsarbete och/eller vetenskapligt forsknings och uppsatsarbete. Utifrån utbildningens verksamhet och kontakter ges speciellt möjlighet till arbete med interaktiva och kommunikativa medier och tekniker, dvs. IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier samt arbete med visualiseringsteknik och gestaltning i virtuella datorstyrda och datorgenererade miljöer.

Kursen innefattar följande moment:
Projektarbete, steg 1 (5 hp)
Vidareför avancerade, praktiska och gestaltningsteoretiska perspektiv på projekthantering, innehåll och perspektivval, teknikval och teknikutveckling, samt gestaltningsmässigt och vetenskapligt researcharbete.

Projektarbete, steg 2 (5 hp)
Den studerande ska här formulera ett väl utarbetat och förankrat förslag till mastersprojekt där de sökandes kompetens för att genomföra projektet ska motiveras.

Projektarbete, steg 3 (15 hp)
Mot bakgrund av projektsansökningen och i samarbete med handledaren utskiljer den studerande här en rad bärande delar av projektet och kontrollerar att de fungerar.

Projektarbete, steg 4 (20 hp)
Denna etapp innefattar att projektarbetet genomförs i enlighet med projektansökan samt utifrån individuell bedömning från handledare och examinator.

Projektarbete, steg 5 (15 hp)
Denna etapp innefattar först att det färdiga projektarbetet presenteras och slutexamineras.
Därefter presenterar studenten en framtidsstrategi där studenten både praktiskt och analytiskt knyter sitt projekt och sina lärdomar till den vetenskapliga/konstnärliga omvärlden.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där konstnärligt forsknings och utvecklingsarbete, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker främst i form av handledning men stöds också genom seminarier (gestaltningsseminarier, tematiska seminarier och/eller metodseminarier), föreläsningar, workshops, och laborationer.

Kursen involverar externt förlagt arbete i relationt till internationella konstarenor, institutioner och scener. Studenten kan arbeta med egna projekt inom dessa och arbetet kan då relatera till dessas specifika konventioner och språkområden. Undervisningen sker på engelska som huvudspråk. Projektarbeten kan innehålla arbete på andra språk beroende på vilken internationell arena de verkar inom och publiceras i. Projektet som helhet skall dock kunna bedömas av kursgivare/examinator och översättningar som kan vara nödvändiga skall utföras av studenten.
Examination
Examinationen omfattar olika delar av projektarbetet relaterade till projektets arbetsprocess; offentliggörande av dessa samt presentation av digital eller fysisk gestaltning/publicering; deltagande i seminarier och workshops; samt försvar av det egna arbetet respektive opposition på annans arbete vid särskilda oppositionsseminarier.
Detaljerad information om examination och undervisning återges i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs behörighet för avancerad nivå, kandidatexamen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Masterprojekt
Master project
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00928   Kurskod: 739A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.