Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gestaltningens teori och praktik, 10hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i Kultur och mediegestaltning
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739A29
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- analysera olika gestaltningsprodukter och att använda denna förmåga på ett produktivt sätt,
- visa insikter i tekniskt förandrad producentkompetens, i dess olika aspekter
- utveckla idéer och medvetenhet om berättandeformer, genrer samt
produktionsförhållanden,
- visa insikter i hur kunskaper kan gestaltas som narrativt innehåll,
- visa kritisk medvetenhet om olika verklighetsbilder inklusive dem, de själva producerar.
Kursinnehåll
Det tvärmediala arbetssättet involverar analyser av enskilda medieformats särdrag samt av tendenser till att bryta upp traditionella gränser. Tvärmedial gestaltning är kursens övergripande ram. Härmed avses att arbeta inom en ram som involverar flera medier och IT och där IT- och hypermedia utvecklas innehållsligt och dramaturgiskt i relation till andra mediers arbetssätt. Till kursens gemensamma moment hör vidare:

- manus, berättande, förmedlande: dramaturgiska och pedagogiska perspektiv,
- gestaltningen och det offentliga,
- rumslighet och virtualitet i olika gestaltningsformer,
- webbens publiceringsmöjligheter och –format,
- linjära vs icke-linjära genrer och medieformat.

Kursen är laborativ och tar fasta på växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom interaktiva och kommunikativa medier som en tekniskt underbyggd, kreativ och organiserande process och å andra sidan studiet av mediegestaltning utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter.

Kursen fokuserar på utforskande av konstnärliga gestaltningsformer som kulturella företeelser. Gestaltningsformer, deras uttrycksmöjligheter, formvärld och berättelseelement studeras i relation till sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar. Särskilt uppmärksammas olika former av mediesymbioser, ljud och bild, ljud i rummet (utställningar).

Kursen erbjuder även olika alternativa inriktningar för studier av gestaltningens teori och praktik som dokumentära uttryck, kulturarv som rumslig gestaltning, medietekniker för visualisering och förmedling av vetenskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker främst i form av handledning men stöds också genom seminarier av olika slag, föreläsningar, workshops, produktionsövningar och laborationer.

Handledning (individuellt och i grupper av växlande storlek) är en viktig
undervisningsform i den i grunden studentdrivna pedagogiken.
Examination
Examinationen sker fortlöpande skriftligt, muntligt, och i form av medieproduktioner, tillämpningsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den omfattar vidare deltagande och aktivitet i seminarier, projektgruppsarbete, laborationer, övningar och workshops, samt försvar av egna arbetet respektive diskussion av annans arbete vid särskilda seminarier. Examinationen fokuserar inte enbart på själva slutresultaten av studenternas prestationer, utan tar även fasta på processen och helheten i de arbeten som genomförs. Här bedöms idéerna, idéutvecklingen, materialinsamlingen och bearbetningen, gestaltningen, formgivningen, det praktiska genomförandet, men även prestationen av projektet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen inom kultur/medieområdet (motsvarande utbildning) inklusive uppsats (motsvarande) om minst 15 hp, alternativt yrkeserfarenhet inom nämnda område av motsvarande omfattning (motsvarande heltid) inklusive praktisk produktionskompetens.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gestaltningens teori och praktik
Theory and Practice in Creative Media Production
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 1337/06-41   Kurskod: 739A29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KMU   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.