Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningen som medium, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde Övrigt inom konst - KO9
  Kurskod   739A23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupat nivå kunna
- arbeta med andra konstnärer/curatorer och eller mot en presenterande institution (t.ex galleri, museum, i bokform eller användande digitalt medium såsom internet eller video).
- förstå och ha erfarenhet av experimenterande och undersökande konstnärlig verksamhet samt att arbeta utifrån ett tydligt formulerat konstnärligt koncept.
- ha en tydligare formulerad inriktning på sitt konstnärliga arbete.
- utveckla och förstå den konstnärliga utställningen, gestaltning och dess förhållande till publiken.
- demonstrera en fördjupning av en redan befintlig konstnärlig process.
- diskutera och formulera sig runt ett pågående och avslutat projekt.
- lösa och förhålla sig till problem och konflikt.
- handha och arbeta med ett större projekt under en längre period samt handha en budget för detta.
- arbeta självständigt och att planera sin egen tid och arbete.
- arbeta med företrädesvis internationella samarbetspartners i ett större nätverk genom reella kontakter och/eller med digitala tekniker.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet mellan teoretiskt och konstnärligt underbyggt gestaltningsarbete. I studiet är gestaltning av yttersta vikt utifrån en samtida och visionär kontext och i förhållande till den internationella samtidskonstens arenor. Studenten presenterar själv ett projekt som han/hon skall arbeta med under kursens gång och som relaterar till presentation och gestaltning på ett experimentellt och undersökande sätt. Detta projekt skall vara tydligt formulerat, av hög konstnärlig rang, samt anknyta till studentens tidigare verksamhet eller på ett föredömligt sätt uppvisa en ny riktning i dess verksamhet. Projektet utvecklas sedan under översikt av lärare och bör presenteras offentligt i samband med kursens avslutande. Huvuddelen av arbetet sker självständigt där studenten planerar sin tid och utvecklar projektet och dess presentation. Studenten kommer att delges och tillhandha en mindre budget. Studenten uppmuntras att hitta externa sponsorer och projekt av en internationell karaktär understöds och prioriteras. Redovisad god kunskap i engelska i tal och skrift är föredömligt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom kursen. Studentens arbete inom projektet bedrivs främst individuellt eller i mindre projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer och samarbete med befintliga institutioner såsom gallerier, museer, förlag eller filmfestivaler. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner, workshops och/eller studieresor.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande ska ha genomgått kursen Tvärmedial gestaltning och samtidskonst (fortsättningskurs/B-nivå) eller Utställningen som medium (fördjupningskurs/C-nivå), eller motsvarande (vilket t ex kan vara djupare erfarenhet inom ett konstnärligt område eller dokumenterad etablerad yrkesverksamhet inom kultur/information/media).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
För franska gäller modersmål, Franska steg 7/Franska 7 (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningen som medium, avancerad kurs
The Exhibition as a Medium, advanced course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.