Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739A22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna
- demonstrera en fördjupning av en redan befintlig konstnärlig process.
- presentera en fördjupad förståelse för konstnärliga projekt och den kontext som de skall presenteras i.
- handha och arbeta med ett större projekt under en längre period samt handha en budget för detta.
- arbeta självständigt och att planera sin egen tid och arbete.
- arbeta med andra konstnärer/producenter och eller mot en presenterande institution (t.ex galleri eller museum).
- arbeta med företrädesvis internationella samarbetspartners.
Kursinnehåll
Det åligger studenten att presentera ett projekt som han/hon skall arbeta med under kursens gång. Detta projekt skall vara tydligt formulerat samt anknyta till studentens tidigare verksamhet eller på ett föredömligt sätt uppvisa en ny riktning i dess verksamhet. Projektet utvecklas sedan under kontinuerlig översikt av lärare och skall i största möjliga grad presenteras offentligt i samband med kursens slut. Huvuddelen av arbetet sker självständigt där studenten planerar sin tid och utvecklar projektet och dess presentation. Studenten kommer att delges och tillhandha en mindre budget.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete antingen sker individuellt eller i mindre grupp. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner, föreläsningar, individuella textuppgifter och workshops.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande och omfattar produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sökande ska ha genomgått kursen Tvärmedial gestaltning och samtidskonst (fortsättningskurs/B-nivå) eller Utställningen som medium (fördjupningskurs/C-nivå), eller motsvarande (vilket t ex kan vara djupare erfarenhet inom ett konstnärligt område eller dokumenterad etablerad yrkesverksamhet inom kultur/information/media).
Vidare ska sökande ha godkända kunskaper i svenska, engelska eller franska:
För svenska och engelska gäller kunskaper motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS (eller motsv), och Engelska minst 2 åk/etapp 2/Engelska A, TOEFL; pappersbaserat med minst 500p/datorbaserat med minst 173p/internetbaserat med minst 61p (eller motsv).
För franska gäller modersmål, Franska steg 7 (eller motsv).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, avancerad kurs
Cross Media Production and Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739A22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KMU   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.