Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Berättelser och berättande: ett mellanmänskligt samspel, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation - KME
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   738G29
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva berättelser som en resurs för att förstå, ordna och kommunicera upplevelser och erfarenheter,
- redogöra för det samhällsvetenskapliga studiet av berättelser och berättande,
- beskriva och resonera omkring olika slags berättelser och berättande utifrån dess form, struktur och funktion.
Kursinnehåll
Kursen introducerar samhällsvetenskapliga teorier om och studier av berättelser och berättande samt knyter an till såväl en litteraturvetenskaplig som en kulturvetenskaplig syn på berättelser. Under kursen behandlas studiet av berättelser och berättande liksom olika slags berättelsers form, struktur och funktion. Kursen berör olika former av berättelser och typer av berättelsesituationer. Berättelser och berättande diskuteras bland annat som resurs för identitetsskapande t.ex. i relation till konstruktionen och rekonstruktionen av livsberättelsen och som ett redskap i socialisationsprocesser och som medel för att bevara och stärka gruppkänsla. Kursen inriktas främst på berättelser i situationer ansikte-mot-ansikte men tar även upp skrivna berättelser och bilden som berättelse.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna förbereder sig individuellt inför föreläsningar genom inläsning av litteratur samt individuellt och i grupp inför seminarier genom litteraturstudier, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska grupparbeten/seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Berättelser och berättande: ett mellanmänskligt samspel, grundkurs
Narratives and Storytelling
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 738G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation - KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KME   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.