Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Presentationsteknik, 4hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde Svenska språket - SVE
  Kurskod   738G28
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förbereda och hålla presentationer av olika slag inför grupp, till exempel informerande och argumenterande presentationer, utifrån kunskaper om språk, struktur, kroppsspråk, röstteknik och kontakt
- ge konstruktiv respons på andras presentationer
- använda tekniska hjälpmedel i anslutning till presentation.
Kursinnehåll
Kursen innehåller föreläsningar om och övningar i att framföra ett budskap. I kursen behandlas därför språk, struktur, kroppsspråk, röstteknik, kontakt och tekniska hjälpmedel.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver schemalagd tid tillkommer grupparbeten och inläsning av kurslitteratur. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.
Examination
Kursen examineras i samband med ett antal obligatoriska, muntliga presentationer.Detaljerad information om examination och undervisning återges i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Presentationsteknik
Presentation Skills
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: Liu2009/00139   Kurskod: 738G28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SVE   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.