Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik: Att skriva, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   738G27
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur sakprosetexter kan skrivas, konstrueras, granskas och värderas
- analysera skriven sakprosetext utfrån ett normativt och konstruktivt perspektiv
- skriva en debattartikel och ett reportage samt kunna göra en textanalys
- behärska grundläggande normer i svenska skrivregler
Kursinnehåll
Kursen innehåller skriftlig framställning, språk- och textnormer.
Undervisning/Arbetsformer
Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Kursdeltagarna ska producera texter för granskning och diskussion. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftlig redovisning. Skriftliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik: Att skriva
Rhetoric: To write
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 738G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SVE   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-06-10