Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik: Att tala, 7,5 hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde
  Kurskod   738G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för retorikens grunder vad gäller talande och olika talgenrer
- redogöra för elementa om röstbehandling
- uppvisa retorisk förmåga i olika talsituationer inför grupp.
Kursinnehåll
Kursen innehåller övningar i muntlig retorik, röstbehandling och talgenrer.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier och gruppövningar då kursdeltagarna genomför olika typer av tal inför en grupp åhörare.
Examination
Muntliga och skriftliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik: Att tala
Rhetoric: To speak
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 738G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SVE   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-03-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.