Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mediernas språk och innehåll, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medievetenskap
Ämnesområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MK1
  Kurskod   738G25
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och använda de vanligaste analysmetoderna för att studera mediernas språk och innehåll
- kritiskt granska det medievetenskapliga kunskapsområdet,
- redogöra för hur egna värderingar och ställningstaganden på verkar bedömningar av massmediala frågeställningar.
Kursinnehåll
Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetoderna för att undersöka och tolka mediernas språk och innehåll. I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys, bildanalys, samtalsanalys, berättelseanalys och retorikanalys. Tonvikten ligger på metodernas tillämpning. Centralt är studenternas egen skriftliga produktion samt deras kritiska granskning av egna och andras texter. Kursen är identisk med delkurs 2 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Examination
Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mediernas språk och innehåll
The Language and Contents of Media
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 738G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medievetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.