Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA
Ämnesområde
  Kurskod   738G24
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för utmärkande drag gällande massmediernas historia och det samtida (svenska) medielandskapet
- redogöra för teorier och forskning som rör kommunikation, särskilt sådana teorier som behandlar nyhetsvärdering och påverkan/effekter
- kritiskt granska det medievetenskapliga kunskapsområdet,
- redogöra för hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Internettidningar etc.). Den senare delen av kursen lägger särskilt fokus på nyhetsförmedling och journalistik i olika medier. Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller yttrandefrihet, etik, tryckfrihet och offentlighetsprincip i (det journalistiska) Sverige. Organisations- och marknadskommunikation behandlas också. Efter denna delkurs ska de studerande ha fått en överblick över medie- och kommunikationsvetenskapens fält med inriktning mot teorier som behandlar mänsklig och medierad kommunikation.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Examination
Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället
The Media and Communication Society in Perspective
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 738G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     MKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.