Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medier, kommunikation och samtidskultur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA
Ämnesområde
  Kurskod   738G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt på populärkulturella uttryck
- visa insikter i samspelet mellan medieproducenter och mediekonsumenter,
- visa insikter i populärkulturens identitetsskapande dimensioner,
- självständigt kunna reflektera över och analysera populärkulturella texter med hjälp av vetenskapliga metoder
Kursinnehåll
Kursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till tv-underhållning, musik och webbsajter, medieformer som både uttrycker och formar förhållningssätt och önskningar i samtida kultur- och samhällsliv. Kursen knyter an till begrepp som populärkultur, identitet och makt. Den behandlar de publiker, fan-kulturer och tolkningsgemenskaper som samtida populärkultur medverkar till att skapa. Vidare presenteras redskap för att analysera och tolka populärkultur med kulturteoretiska, mediesociologiska och kritiska förhållningssätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Examination
Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftliga hemtentamen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medier, kommunikation och samtidskultur
Media, Communication and Popular Culture
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     MKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.