Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medier, kommunikation och offentlighet, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA
Ämnesområde
  Kurskod   738G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för massmediernas politiska och demokratiska funktioner och roller historiskt och i det samtida samhället,
- redogöra för aktuella teorier och aktuell forskning som rör massmedierna i relation till offentlighet/demokrati,
- reflektera kring det medievetenskapliga kunskapsområdet,
- diskutera hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar.
Kursinnehåll
Denna kurs behandlar massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmediernas relation till politik, utbildning och vetenskap. Kursen ger en historisk bakgrund till det offentliga samtalets framväxt och betydelse samt introducerar teoretiska perspektiv på medier, demokrati och politiska processer. Kursen vänder sig till såväl blivande som praktiserande lärare, informatörer, journalister och andra som är intresserade av frågor om makt och offentlighet och som vill öka sin kritiska mediekompetens.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Examination
Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftliga hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medier, kommunikation och offentlighet
Media, Communication and the Public Sphere
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 738G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     MKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.