Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA
Ämnesområde
  Kurskod   738G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förklara och diskutera massmediernas, journalistikens och kommunikationens funktioner och roller i det samtida samhället,
- redogöra för aktuella teorier och aktuell forskning inom fältet massmedier,
- redogöra för vetenskapsteorins grunder och kunna redogöra för och jämföra de vanligaste vetenskapliga metoderna,
- utföra ett eget forskningsprojekt där teori och metod integreras och relateras till aktuell forskning,
- jämföra och diskutera skillnader mellan olika vetenskapliga metoder och teorier,
- muntligt och skriftligt argumentera för och försvara en begränsad egen forskningsuppgift,
- granska, diskutera och värdera egna och andras vetenskapliga texter,
- uppvisa ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till det medievetenskapliga kunskapsområdet,
- visa medvetenhet om hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar,
- under handledning bearbeta och problematisera egna och andras förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser:

Fördjupade perspektiv på mediesamhället, 7,5 hp
Delkursen ger en överblick av och fördjupning i centrala teorier och aktuell forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Stor möjlighet till individuella val finns.

Metodkurs, 7,5 hp
I delkursen behandlas medie- och kommunikationsvetenskapens grundläggande kvalitativa metoder, såsom (medie)etnografi/deltagande observation, intervju, fokusgrupper/receptionsanalys samt olika typer av text- och innehållsanalyser. delkursen inkluderar inslag av vetenskapsteori och metodologi, men lägger tonvikten vid metodernas tillämpning på empiriskt material.

Uppsats, 15 hp
Momentet omfattar en väl avgränsad forskningsuppgift. I uppsatsarbetet integreras på ett självständigt sätt de teoretiska kunskaperna med metodkunskaper med hjälp av en handledare. Arbetena presenteras, diskuteras och försvaras vid seminarier på sedvanligt sätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter. Som en del av uppsatsarbetet ingår handledningstillfällen med lärare
Examination
Examinationen för delkurs ett och två sker genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga arbeten. Uppsatsen examineras vid traditionella uppsatsseminarier. Deltagandet vid seminarier är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp varav minst 52,5 hp godkända (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs
Media and Communication Studies
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap - MKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     MKA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.