Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det professionella samtalet, i vård, omsorg och socialt arbete, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation - KME
Ämnesområde
  Kurskod   738G08
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande:
- förstå och kunna beskriva det professionella samtalet utifrån en forskningsmässig och teoretisk ram om samtal mellan en professionell och en patient/klient samt samtalande mellan professionella,
- förstå och kunna beskriva villkoren för mötet med patienter/klienter och motsvarande,
- muntligt och skriftlig kunna resonera om professionella samtal utifrån aspekter som exempelvis identitet, makt, inflytande och berättelser,
- förstå och kunna redogöra för samtal mellan professionella som kunskapsgenererande och socialiserande verksamheter.
Kursinnehåll
Kursen introducerar teorier om det professionella samtalets sociala och kulturella förutsättningar och inramning utifrån samtalens samhälleliga roll, uppbyggnad och kännetecken. Med utgångspunkt i aktuell empirisk forskning diskuteras det professionella samtalets förutsättningar, genomförande och möjligheter. Aspekter som identitet, makt, inflytande och berättelser lyfts upp såsom särskilt betydelsefulla.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna förbereder sig individuellt inför föreläsningar genom inläsning av litteratur samt individuellt och i grupp inför seminarier genom litteraturstudier, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det professionella samtalet, i vård, omsorg och socialt arbete, grundkurs
The Professional Encounter and Professional Talk in Human Service Practices
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 738G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation - KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KME   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.