Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik - att tala, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   738G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- uppvisa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till talade texter av olika slag
- analysera talade texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang,
hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- tillämpa de analytiska färdigheterna på ett utvecklat sätt vid muntlig framställning i olika kontexter
Kursinnehåll
Kursen utgör en fördjupning av den muntliga delen av retorikämnet, i enlighet med retorikens grundmodell. Inom kursen behandlas förberedelser, röstbehandling och kroppsspråk. Tyngdpunkten ligger på uppövande av analysförmågan och förmåga till praktiskt genomförande. Det praktiska arbetet inriktas mot analys av talade texter, mot egen argumentation samt diskussion och debatt.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter ingår en obligatorisk fältstudie som en gruppuppgift. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar och seminarier samt gruppövningar. Gruppövningar förekommer även utanför schemalagd tid.
Examination
Examination sker genom muntlig och skriftlig prövning och en skriftlig reflektion över den egna insatsen samt deltagande i fältstudien.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Retorik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik - att tala, grundkurs
Rhetoric - To Speak
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-05 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.