Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation mellan människor, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kommunikation X KME
Ämnesområde
  Kurskod   738G04
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten på en grundläggande nivå:
- förstå och kunna beskriva kommunikation mellan människor utifrån en forskningsmässig och teoretisk ram om så kallad ”face-to-face” interaktion.
- förstå och kunna redogöra för ett interaktionistiskt perspektiv på kommunikation samt kunna diskutera skillnader mellan detta synsätt och en syn på kommunikation som överföring.
- kunna beskriva och använda ett antal socialpsykologiska begrepp för interaktion mellan människor
- förstå och kunna redogöra för språkets och gesternas samt kontextens betydelse för människors verbala och icke-verbala samspel.
Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier om kommunikation och forskning om interaktion ”ansikte-mot-ansikte” samt ett antal socialpsykologiska begrepp relaterade till kommunikation mellan människor. Olika aspekter av kommunikation belyses med tonvikt på såväl verbal som icke verbal kommunikation, språkets och gesternas betydelse, samkonstruktion, ömsesidighet, förhandling och problematisk kommunikation. Utifrån empirisk forskning diskuteras interaktion i olika kommunikativa sammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna förbereder sig individuellt inför föreläsningar genom inläsning av litteratur samt individuellt och i grupp inför seminarier genom litteraturstudier, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt genom skriftliga, individuella uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation mellan människor, grundkurs
Face-to-Face Interaction
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kommunikation X KME          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-05-07 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.