Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation och samtalsmetodik, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   738G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- definiera och förklara språkliga och icke-språkliga kommunikationsprocesser utifrån olika teoretiska perspektiv,
- analysera och förstå vilka faktorer som kan påverka olika kommunikationssituationer,
- planera och genomföra olika typer av samtal,
- kritiskt granska och värdera egna och övriga studenters samtal.
Kursinnehåll
Inledningsvis ges en teoretisk grund för förståelse av mänsklig kommunikation, där tyngdpunkten ligger på teori kring verbal och icke-verbal kommunikation. Därefter presenteras teoretiska aspekter på intervju- och samtalsmetoder. Olika typer av samtalssituationer belyses och analyseras där förhållningssätt och etiska frågor behandlas. I anslutning till olika teoretiska moment får studenten öva samtal inom olika tillämpningsområden, exempelvis anställningssamtal, planeringssamtal, kartläggningssamtal och samtal kring känsliga områden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar, gruppövningar samt praktiska övningar. Obligatoriska tillfällen meddelas vid kursstarten. Förutom schemalagd tid förväntas studenten arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och/eller i slutet av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30 hp godkända inom beteendevetenskapligt område eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation och samtalsmetodik, fortsättningskurs
Human Communication and Communication Skills
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.