Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik, grundkurs , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   738G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- uppvisa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till texter av olika slag
- analysera texter med avseende på struktur, logiskt sammanhang, hållbarhet och övertygande/övertalande metoder
- praktiskt omsätta de analytiska färdigheterna vid arbete med eget tal och egen skrift.
Kursinnehåll
Kursen innebär en orientering om klassisk retorik och retorikens historia. Den innehåller också argumentationsanalys och retorisk analys samt egen textproduktion.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur och arbete med övnings- och examinationsuppgifter ingår en obligatorisk fältstudie som en gruppuppgift. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar och seminarier samt gruppövningar.
Examination
Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och genom analysuppgifter samt obligatorisk deltagande vid fältstudien.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik, grundkurs
Rethoric
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 738G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU