Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kultur, sjukdom och medicinsk teknologi, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för centrala samband mellan kultur, teknologi och sjukdom
- kritiskt granska och redogöra för centrala teorier och perspektiv som belyser denna diskussion
- kritiskt och självständigt använda centrala begrepp för att kunna analysera och förstå sambandet.
Kursinnehåll
Det finns samband mellan kultur, hälsa och sjukdom i form av representationer, erfarenheter, upplevelser och handlingar. Människor i olika kulturer tolkar sina sjukdomar på olika sätt och så gör också läkare, botare – beroende av terapiformer och deras ideologier – och patienter. Man söker sig till olika vårdsystem beroende på dess tillgänglighet men också beroende av den tolkningen som man har om sin sjukdom och som man litar på.

Under kursen får den studerande bekanta sig med olika antropologiska teorier och diskussioner som belyser sambandet. Kursen har två delar. Den första fokuserar sig på olika teoretiska tillvägagångssätt inom medicinsk antropologi. I fokus av den andra befinner sig den moderna medicinska teknologin och dess tillämpningar samt patienternas erfarenheter av teknologin.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bygger på att studenten på ett aktivt sätt tillgodogör sig kunskaper med utgångspunkt i centrala problemställningar. En stor del av arbetet sker i form av självständiga litteraturstudier. Varje kurstillfälle består av en seminariedel, där studenternas kunskaper diskuteras, samt en föreläsningsdel. Seminariedelen är obligatorisk och kräver förberedelser från studerades sida. En betydande del av kurslitteratur är på engelska.

I slutet av kursen fördjupar sig studenten i ett specifikt problemområde som väljs i samråd med kursansvarig. Fördjupning sker genom att studenten skriver en uppsats som presenteras och diskuteras på ett avslutande examinationsseminarium.
Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och dels genom en individuell uppgift i form av hemtentamen samt presentation av uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kultur, sjukdom och medicinsk teknologi
Culture, illness and medical technology
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2008/   Kurskod: 737G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.