Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioetik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för skillnader och likheter mellan etik och bioetik,
- demonstrera grundläggande tekniska kunskaper om några bioteknologier,
- använda centrala begrepp, problemkomplex och perspektiv/teorier i pågående, internationell bioetisk diskussion,
- använda kunskap om analysredskap, redskap för problematisering och ställningstagande i bioetiska frågor,
- demonstrera en grundläggande färdighet i användandet av ovanstående redskap.
Kursinnehåll
Bioteknologier som genetisk testning i human medicin, stamcellsforskning och olika former av kloning (terapeutisk och reproduktiv) väcker komplexa etiska, existentiella och sociala frågor. Dessa och liknande exempel på bioteknologier behandlas inom ramen för kursen. Exemplen tas som utgångspunkt för en presentation och diskussion av bioetik som fält. Skillnaden mellan etik och bioetik diskuteras liksom centrala begrepp, problemkomplex och perspektiv/teorier i pågående bioetisk diskussion. Redskap för analys av bioetiska frågor presenteras och diskuteras under kursen – och färdighet i att problematisera och ta ställning i bioetiska frågor övas, självständigt och i grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter och gruppdiskussioner. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker vid slutet av kursen, genom en längre essä som studenten skriver individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioetik
Bioethics
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 737G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.