Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsa, sjukdom och vardagsliv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   737G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-redogöra för den vardagliga innebörden och det vardagliga hanterandet av hälsa och sjukdom
-redogöra för hur den personliga innebörden och det personliga hanterandet formas av sociala och kulturella omständigheter
-beskriva hur socialvetenskaplig teori- och begreppsbildning kan utnyttjas för att fördjupa förståelsen av hälsa och sjukdom som sociokulturella fenomen
-analysera och diskutera de ovanstående förhållandena i tal och skrift
-självständigt kunna söka och använda relevanta referenser för frågor med anknytning till hälsa, sjukdom och vardagsliv
-demonstrera en elementär färdighet att teoretiskt analysera empiriskt material.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge den studerande ökad förståelse för hälsa och sjukdom som sociala och kulturella fenomen, i kontrast till en medicinsk innebörd och praktik.
I kursen belyses de personliga, sociala och kulturella dimensionerna av hälsa och sjukdom. Följande specifika teman kommer att behandlas: kroppens fenomenologi, vardagliga föreställningar om hälsa och sjukdom, vardagens hälsostrategier, att insjukna och att söka hjälp, individens erfarenheter och handlingsstrategier vid långvarig sjukdom, följsamhet till medicinska råd och anvisningar samt allmänhetens attityder till vård, omsorg och medicinsk vetenskap. Därutöver ges en elementär orientering om övergripande socialvetenskapliga perspektiv av relevans för kursens mål, samt om kvalitativ analys enligt Grounded-Theory ansatsen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utifrån den obligatoriska litteraturen formulerar studenten frågor som diskuteras i grupp vid efterföljande undervisningstillfälle. Löpande under kursen och inför avslutande kursessä samlar studenten in och analyserar ett lätt tillgängligt empiriskt material av relevans för kursens teman. Kursspråk: Svenska
Examination
Examinationen sker löpande via aktivt deltagande vid seminarieuppgifter och föreläsningar samt med författande av en miniuppsats baserad på egna analyser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa, sjukdom och vardagsliv
Helath, Ilness and Everyday Life
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 737G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.