Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Djur och etik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737G02
Mål
Efter avslutad kurs skal den studerande kunna
- identifiera centrala djuretiska problemkomplex i den internationella djur- och miljöetiska diskussionen
- kritiskt granska och redogöra för ett flertal etiska teorier, begrepp och perspektiv relevanta för denna diskussion
- kritiskt och självständigt använda verktyg för etisk analys och problematisering på konkreta problem gällande djur.
Kursinnehåll
Mänskliga handlingar och praktiker påverkar djur, direkt och indirekt, ofta på mycket omfattande sätt. Dessa olika former av påverkan ger upphov till en rad etiska frågor. Under kursen får den studerande bekanta sig med och kritiskt reflektera kring ett flertal olika etiska teorier, begrepp och perspektiv inom djur- och miljöetik utifrån vilka frågorna kan analyseras och diskuteras. Till dessa teorier, begrepp och perspektiv hör både sådana som haft en framträdande roll i den djur- och miljöetiska debatten och sådana som har en mer allmän karaktär. För att kunna göra en så bra analys som möjligt uppmuntras studenten att ta hänsyn till relevanta fakta inom andra ämnesområden, exempelvis biologi och samhällsvetenskap. I fokus befinner sig dock hela tiden konkreta och aktuella etiska frågeställningar.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bygger på att studenten på ett aktivt sätt tillgodogör sig kunskaper med utgångspunkt i centrala problemställningar, vilka presenteras i form av scenarier. En stor del av arbetet med scenarierna sker i form av självständiga litteraturstudier. Varje kurstillfälle består av en seminariedel, där studenternas kunskaper om och tankar kring scenariot diskuteras, samt en föreläsningsdel. Seminariedelen är obligatorisk och kräver förberedelse från den studerandes sida. En betydande del av kurslitteraturen är på engelska.

I slutet av kursen fördjupar sig studenten i ett specifikt problemområde som väljs i samråd med kursansvarig. Fördjupningen sker genom att studenten skriver en uppsats som presenteras och diskuteras på ett avslutande examinationsseminarium.
Examination
Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och dels genom en individuell uppsats i slutet av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Djur och etik
Animals and Ethics
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 737G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.