Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori för naturvetare, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   737G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med problem och metoder inom vetenskapsteorin, samt redogöra för viktiga vetenskaps- och teknikfilosofiska skolbildningar,
- demonstrera fördjupad förståelsen för naturvetenskaplig och teknisk forskning,
- redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska problem och metoder,
- redogöra för centrala filosofiska problem inom teknologin, samt självständigt och kritiskt diskutera dessa problem och lösningsförslag.
Kursinnehåll
Kursen innehåller:
- Vetenskapshistorisk orientering.
- Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism.
- Centrala vetenskapsteoretiska begrepp.
- Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder.
- Teknikfilosofiska frågeställningar om den tekniska forskningens syfte och metoder, och dess koppling till grundforskning.
- Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning.
- Forskningsetisk orientering.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är helt och hållet nätbaserad och sker med hjälp av OH-bilder, ljudfiler, instuderingsfrågor, samt diskussionsforum i en elektronisk utbildningsplattform.
Examination
Examination sker genom hemuppgift och skriftlig hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp, i något naturvetenskapligt ämne (teknik, naturvetenskap eller medicin) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori för naturvetare
Philosophy of Natural Science
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 737G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     TFA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.