Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health, Illness and the Body in Everyday life I, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A46
Mål
Målet för kursen är att studenterna ska fördjupa sin förståelse för de subjektiva, sociala och kulturella dimensionerna av hälsa, sjukdom och kroppen, samt för samspelet mellan dessa dimensioner.

Efter godkänd kurs skall studenten:

- ha tillägnat sig grundläggande förståelse för innebörden, upplevelsen och hanterandet av hälsa och sjukdom i vardagslivet, i kontrast till ett biomedicinsk perspektiv.
- -ha tillägnat sig grundläggande förståelse av ventrala socialvetenskapliga begrepp och teorier inom dessa områden, liksom av centrala socialvetenskapliga uppfattningar och teorier om kroppen
- kunna analysera och diskutera dessa begrepp och teorier muntligt och skriftligt
- utöver obligatorisk kurslitteratur själv kunna söka och utnyttja andra referenser av relevans för frågeställningar som rör kursens teman
Kursinnehåll
Följande teman behandlas från empiriska och teoretiska utgångspunkter: vardagliga föreställningar (sociala representationer) av hälsa och sjukdom, erfarenheter av och hanterande av hälsa och sjukdom i vardagslivet, kroppens plats och betydelse i socialvetenskaplig teoribildning, följsamhet och förhållningssätt gentemot medicinska råd och hälsofrämjande arbete, attityder till medicinsk vetenskap, sjukvård, läkare och andra hälsoagenter. Tonvikten i kursen ligger på situationen i samtida västerländska kulturer.
Undervisning/Arbetsformer
Centrala teman täcks in med föreläsningar. Studenterna ska utifrån föreläsningar samt obligatoriska och fritt valda texter formulera frågor som diskuteras vid efterföljande seminarier. Kursen kan också ges som individuell läskurs. Examination sker då i form av handledningsmöten samt med en skriftlig examinationsuppgift. Kursspråk: engelska.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier. Presentation och diskussion av korta essäer. Om kursen genomförs som individuell läskurs sker examinationen genom författandet av en mer omfattande essä som täcker kursens innehåll.

För studenter som med giltigt skäl (till exempel sjukdom) inte kunnat delta i delar av kursen kan komplettering ske via annan muntlig och skriftlig examinationsform efter individuellt beslut av examinator och programansvarig.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs betyg på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola tillsammans motsvarande minst tre helårsstudier eller minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Kursen är individuellt valbar under tredje terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För dessa studenter har förkunskapskraven fastställts i särskilda studieplaner.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health, Illness and the Body in Everyday life I
Health, Illness and the Body in Everyday Life I
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.