Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   737A43
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa grundläggande förståelse för teorier och arbeten inom området
- analysera och diskutera dessa idéer i tal och skrift,
- söka och använda relevanta referenser för frågor med anknytning till forskningsfrågor relaterade till området.
- analysera och diskutera sagda teorier och arbeten utifrån relevanta exempel inom kunskapsfältet
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge studenterna ökade kunskaper och förståelse för teorier och arbeten, framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora, presenterade och diskuterade under de senaste 50 åren, och som haft en genomgripande påverkan på aktuella perspektiv avseende de komplicerade relationerna mellan samhälle, individ och hälsa. Kursen fokuserar på innovatörer, dvs teoretiker och arbeten som bidrog till ett paradigmskifte från rent biomedicinska till humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, framförallt under 1970- och 1980-talen.
Kursinnehållet består av veckovisa teman relaterade till specifika texter och teorier utifrån olika disciplinära perspektiv och traditioner. Temana har valts med utgångspunkt från texter av författare som har haft ett avgörande inflytande på tolkningen och förståelsen av relationerna mellan hälsa och samhälle i olika sociala och kulturella kontexter.

Enstaka teman kan förändras före kursstarten beroende på utvecklingen inom forskningsfronten och den tillgängliga kompetensen inom lärarkåren.
Undervisning/Arbetsformer
Varje tema studeras under en vecka, som inleds med en övergripande föreläsning. Utifrån obligatoriska och fritt valda texter formulerar studenten individuella frågor till ett avslutande veckoseminarium. Däremellan ges studenterna tillfälle att organisera egna diskussionstillfällen. Arbetet stöds och dokumenteras med hjälp av interaktiva IT-hjälpmedel. Kursspråk: Engelska.
Examination


Aktivt deltagande i veckoseminarier och individuellt producerade skriftliga diskussionsredovisningar från varje student, med referenser till övergripande föreläsningar, obligatorisk och fritt valda texter, utgör grundvalen för en sammanfattande utvärdering och betygsättning av kursexaminatorn.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola, tre helårsstudier samt minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Kursen är obligatorisk under första terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För dessa studenter har förkunskapskraven fastställts i särskilda studieplaner.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1325/06-41   Kurskod: 737A43      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X       HOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-03 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-04-16