Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health and Illness in Humanities and Social Sciences I, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   737A42
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa grundläggande förståelse för de teorier och arbeten som introducerats inom kursen,
- analysera och diskutera dessa idéer i tal och skrift,
- söka och använda relevanta referenser för frågor med anknytning till forskningsfrågor relaterade tillområdet.
- analysera och diskutera sagda teorier och arbeten utifrån relevanta exempel inom kunskapsfältet
Kursinnehåll
Syftet med kursen är att studenterna ska öka sin förståelse för teorier och vetenskapliga arbeten, framförallt inom samhällsvetenskap och humaniora, som presenterats och diskuterats under senaste 50 åren, och som har haft ett avgörande inflytande på nutida perspektiv beträffande the komplexa relationerna mellan samhälle, individer och hälsa.
I fokus är föregångarna, dvs teoretiker och vetenskapliga arbeten som i någon mening föregrep utvecklingen av ett självständigt humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på sjukdom och hälsa.
Kursen består av veckovisa teman. Enstaka teman kan ändras före kursstart beroende på utvecklingen inom forskningsfältet och beroende på tillgänglig kompetens bland undervisande lärare.
Undervisning/Arbetsformer
Varje tema studeras under en vecka, som inleds med en övergripande föreläsning. Utifrån obligatoriska och fritt valda texter formulerar studenten individuella frågor till ett avslutande veckoseminarium. Däremellan ges studenterna tillfälle att organisera egna diskussionstillfällen. Arbetet stöds och dokumenteras med hjälp av interaktiva IT-hjälpmedel. Kursspråk: Engelska.
Examination
Aktivt deltagande i veckoseminarier och individuellt producerade skriftliga diskussionsredovisningar från varje student, med referenser till övergripande föreläsningar, obligatorisk och fritt valda texter, utgör grundvalen för en sammanfattande utvärdering och betygsättning av kursexaminatorn.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet, tre helårsstudier samt minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Kursen är obligatorisk under första terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För dessa studenter har förkunskapskraven fastställts i särskilda studieplaner.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health and Illness in Humanities and Social Sciences I
Health and Illness in Humanities and Social Sciences I
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1325/06-41   Kurskod: 737A42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     HOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-03 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-04-15