Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Global Bioethics I, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A22
Mål
Efter genomgången kurs ska studenterna ha förvärvat kunskap om viktiga strömningar i 1900-talets medicinska etik;liksom om det sammanhang i vilket bioetik som fält har utvecklats inklusive kunskap om etablerade bioetiska teorier, feministisk och postkolonial kritik av dessa teorier. ´
Efter kursen ska studenterna kunna kritiskt analysera och diskutera bioetiska frågor.
Kursinnehåll


Under kursen Global Bioetik presenteras ett urval bioetiska teorier, begrepp och problemkomplex, liksom metoder för analys av bioetiska frågor. Kursen undersöker och analyserar etablerade bioetiska teorier och synsätt, liksom feministisk, postkolonial och annan kritik som riktas mot de etablerade teorierna och synsätten. Exempel på nationell och internationell policy för användande av olika bioteknologier diskuteras. Exempel på etiska frågor som tas upp under kursen är reproduktionsteknologier, embryonal stamcellsforskning och kloning (terapeutisk och reproduktiv).
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, läsning av centrala texter, individuellt arbete samt gruppdiskussioner på seminarier.
Examination
Aktivt deltagande i seminarierna och en längre skriftlig redovisning utgör underlaget för ett sammanfattande kursbetyg som utfärdas av examinator.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs betyg på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola tillsammans motsvarande minst tre helårsstudier eller minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Global Bioethics I
Global Bioethics I
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.