Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ideas on Health and Illness, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A18
Mål
Kursen syftar till att ge studenterna ökad kunskap om de viktigaste idéerna om hälsa och sjukdom, och om deras betydelse, i den västerländska kulturen från antiken fram till 1800-talet.

Efter godkänd kurs skall studenten
- ha tillägnat sig en grundläggande förståelse för idéerna och deras betydelse under olika historiska perioder
- kunna analysera och diskutera dessa idéer och deras betydelse i tal och skrift
- att självständigt kunna söka och använda relevanta referenser för frågor med anknytning till kursens teman
- kunna analysera och jämföra vetenskapens och medicinens historia i västerlandet i relation till resten av världen och till moderna tider
Kursinnehåll
Denna kurs behandlar texter som beskriver idéer om hälsa och sjukdom och deras betydelse. Starten sker med antiken och Galenos idévärld, fortsätter med medeltiden och betydelsen av pestens härjningar, via den vetenskapliga revolutionen och upplysningstiden till 1800-talets begynnande intresse för statistik och folkhälsa samt de bakteriologiska upptäckterna.

Veckoteman som behandlar idéer om hälsa och sjukdom under olika historiska perioder.

Detaljanvisningar om dessa veckoteman ges senast vid kursstart.
Undervisning/Arbetsformer
Varje tema studeras under en vecka, som inleds med en övergripande föreläsning. Utifrån obligatoriska och fritt valda texter formulerar studenten individuella frågor till ett avslutande diskussionsseminarium. Däremellan ges studenterna tillfälle att organisera egna diskussionstillfällen. Kursspråket är engelska.
Examination
Aktivt deltagande i veckoseminarier och veckovisa skriftliga individuella redovisningar utgör underlaget för ett sammanfattande kursbetyg som utfärdas av examinator. För studenter som med giltigt skäl (till exempel sjukdom) inte kunnat delta i delar av kursen kan komplettering ske via annan muntlig och skriftlig examinationsform efter individuellt beslut av examinator och programansvarig.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs betyg på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola tillsammans motsvarande minst tre helårsstudier eller minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Kursen är obligatorisk under första terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För dessa studenter har förkunskapskraven fastställts i särskilda studieplaner.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ideas on Health and Illness
Ideas on Health and Illness
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     HOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.