Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gender Studies and Health I, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A06
Mål
Den studerande ska ha förvärvat grundläggande kunskaper om genusteoretiska perspektiv och begrepp, liksom färdighet i att använda dessa perspektiv och begrepp på ett adekvat sätt. De ska, efter genomgången kurs, ha kännedom om dominerande teorier och forskning avseende samspelet mellan genus och hälsa, t.ex. om teorier som visar hur föreställningar om genus kan påverka individers och gruppers hälsa och/eller medicinsk praktik. Den studerande ska också ha utvecklat en grundläggande kännedom om diskurser där föreställningar om manlighet och kvinnlighet har betydelse för förståelsen av hälsa och sjukdom, i olika tidsperioder och kulturer. Den studerande ska också ha utvecklat en färdighet i att analysera och diskutera exempel inom fältet genus och hälsa, enskilt och i grupp.
Kursinnehåll
Genus och hälsa är en tvärvetenskaplig kurs som ska ge studenterna grundläggande kunskaper om genusteoretiska perspektiv och begrepp. Kursen presenterar och analyserar fältet genus och hälsa från ett antal olika humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.

Kursen ger studenterna en översikt vad gäller genus och hälsa i olika tidsperioder och socio-kulturella sammanhang. Under kursen analyseras kulturella föreställningar om manlighet och kvinnlighet av betydelse för hälsofrågor och medicinska praktiker. Begreppen genus och biologiskt kön, relativ välfärd och livsstilsmönster med genusrelaterade effekter på hälsan i olika historiska och geografiska kontexter, framförallt under period av snabb social förändring, analyseras. Kursen analyseras också exempel på en genusmedveten medicinsk etik och feministiskt filosofiska ansatser. Nya reproduktionsteknologier, hälsa och död utgör ämnen för diskussion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, läsning av centrala texter, individuellt arbete samt gruppdiskussioner på seminarier.
Examination
Aktivt deltagande i seminarierna och en lägre skriftlig redovisning utgör underlaget för ett sammanfattande kursbetyg som utfärdas av examinator. För studenter som med giltigt skäl (till exempel sjukdom) inte kunnat delta i delar av kursen kan komplettering ske via annan muntlig och skriftlig examinationsform efter individuellt beslut av examinator och programansvarig.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs betyg på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola tillsammans motsvarande minst tre helårsstudier eller minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gender Studies and Health I
Gender Studies and Health I
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HOA   SA