Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II: Recent Development, 6hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Health and Society and Phoenix EM Dynamics of Health and Welfare
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   737A05
Mål
Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig ökad förståelse för aktuella teorier och arbeten om hälsa, sjukdom, hälsovård, hälsoprofessioner och medicinsk vetenskap som är centrala i den nutida debatten inom humaniora och samhällsvetenskap.

Efter avslutad kurs skall studenten
- ha tillägnat sig en grundläggande förståelse för de teorier och arbeten som introduceras under kursen
- kunna analysera och diskutera dessa teorier och arbeten i tal och skrift
- förutom den obligatoriska kurslitteraturen självständigt kunna söka och använda andra relevanta referenser för frågor med anknytning till kursens teman
- kunna analysera behandlade teorier och arbeten i relation till relevanta exempel inom detta kunskapsfält
Kursinnehåll
Veckoteman som behandlar ett eller flera närbesläktade arbeten och teorier från olika ämnesmässiga perspektiv och traditioner. Teman väljs med utgångspunkt från olika författares verk som har haft stort inflytande på tolkningen av sammanhang mellan hälsa och samhälle i olika sociala och kulturella kontexter.

Detaljanvisningar om dessa veckoteman ges vid kursstart och publiceras via kursens interaktiva IT-hjälpmedel.

Enskilda teman kan komma att bytas ut inför kursstarten beroende på forskningsfrontens utveckling och tillgången till lärarkompetens.
Undervisning/Arbetsformer
Varje tema studeras under en vecka, som inleds med en övergripande föreläsning. Utifrån obligatoriska och fritt valda texter formulerar studenten individuella frågor till ett avslutande diskussionsseminarium. Däremellan ges studenterna tillfälle att organisera egna diskussionstillfällen. Arbetet stöds och dokumenteras med hjälp av interaktiva IT-hjälpmedel. Kursspråk: engelska.
Examination
Aktivt deltagande i veckoseminarier och veckovisa skriftliga individuella redovisningar som refererar till föreläsningar samt obligatoriska och fritt valda texter utgör underlaget för ett sammanfattande kursbetyg som utfärdas av examinator. För studenter som med giltigt skäl (till exempel sjukdom) inte kunnat delta i delar av kursen kan komplettering ske via annan muntlig och skriftlig examinationsform efter individuellt beslut av examinator och programansvarig.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs betyg på grundnivå vid godkänt svenskt eller utländskt universitet/högskola tillsammans motsvarande minst tre helårsstudier eller minst tre terminer inom ett enskilt ämne av relevans för kursens tema.
För internationella studenter som inte har engelska som modersmål krävs dessutom godkända test i detta språk (TOEFEL minst 213/550 eller motsvarande).
Kursen är obligatorisk under andra terminen i programmen Master of Arts and Science in Health and Society och PHOENIXEM Master Dynamics of Health and Welfare. För dessa studenter har förkunskapskraven fastställts i särskilda studieplaner.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II: Recent Development
Health and Illness in Humanities and Social Sciences II: Recent Development
 
Kursansvarig är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr: 1324/06-41   Kurskod: 737A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HOA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-01-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.