Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn
Ämnesområde Barn- och ungdomsstudier - BU2
  Kurskod   736G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för sociologiska och antropologiska perspektiv på barns och ungdomars erfarenheter
- använda teoretiska kunskaper om barn och unga ur ett barndomssociologiskt perspektiv
- beskriva barns och ungas olika livsvillkor utifrån aspekter av till exempel etnicitet, genus, funktionshinder och social utsatthet
- demonstrera metodkunskaper och ett reflexivt förhållningssätt i att arbeta eller bedriva forskning med barn- och ungdomsperspektiv
Kursinnehåll
Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på till exempel genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eget praktiskt arbete. Därutöver krävs självstudier
Examination
Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv
Listening to children: Children's perspective and child perspective
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 736G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.