Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att prata med barn: barnperspektiv och barns perspektiv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på grundläggande nivå kunna
- redogöra för barn- och ungdomsperspektiv
- använda kunskaper om barn och ungdomar ur ett barndomssociologiskt perspektiv
- använda kunskap kring barns och ungdomars olika livsvillkor, ur perspektiven etnicitet, genus, funktionshinder och social utsatthet
- demonstrera teoretiska och metodiska kunskaper i att bedriva forskning ur ett barn- och ungdomsperspektiv
- demonstrera ett reflexivt förhållningssätt till samtal med barn
- visa medvetenhet om hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar samtal och förhållningssätt till barn och ungdomar.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att lyfta fram barn och ungdomar som samhällsaktörer.
Kursen behandlar kulturella och samhällsvetenskapliga perspektiv på barns och ungdomars samtida vardagsliv i Sverige. Barns och ungdomars olika förutsättningar kommer att belysas, med speciell vikt på genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet. Den studerande kommer att introduceras i grundläggande metodkunskaper för att bedriva forskning med barn och ungdomar.
Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst och medvetandegöra den studerande om sin egen påverkan på samtalet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning kommer att ske i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar med handledning och eget praktiskt arbete. Därutöver fodrar studier på kursen att de studerande arbetar självständigt med inläsning av litteratur och förberedelse av kursuppgifter.
Examination
Kursen examineras via aktivt deltagande i seminarium och skriftligt individuellt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att prata med barn: barnperspektiv och barns perspektiv
Talking with children - a child´s perspective and children´s perspective
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 736G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.