Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Moderskap och faderskap i det senmoderna Sverige, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga perspektiv på föräldraskap och familj
- beskriva hur strukturella omständigheter påverkar och har påverkat olika former av moderskap och faderskap
- analysera relationen mellan svensk familjepolitik och föräldrars vardagsliv
- kritiskt granska populärvetenskapliga och mediala framställningar av föräldraskap, familj och barndom.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att öka förståelsen för det samtida föräldraskapets olika villkor med fokus på Sverige. Det övergripande målet är att den studerande ska vidga sina kunskaper om de ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden som är relevanta för moderskap och faderskap, samt om hur föräldraskapet påverkas av samhälleliga föreställningar om barns bästa. Det senmoderna samhället och dess implikationer för föräldraskap diskuteras under kursen. Studenterna ska skriftligen och muntligen kunna formulera sig kring hur strukturella omständigheter påverkar olika former av föräldraskap, och applicera teoretiska resonemang på empiriska exempel.

Kursen centreras kring samhällsvetenskaplig forskning om familj, föräldraskap och intimitet. Den studerande introduceras huvudsakligen i teorier om det senmoderna, individualiserade samhället, men även funktionalistisk, marxistisk och feministisk teoribildning behandlas. Följande tema behandlas under kursen:
* Arbetsliv och föräldraskap
* Moderskap och faderskap
* Heteronormativitet och avvikelse
* Transnationella familjer
* Den svenska välfärdsstatens familjepolitik
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Den slutliga examinationsuppgiften består av en hemtentamen. Kursen examineras också löpande i och med att studenten förväntas närvara och aktivt delta på seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Moderskap och faderskap i det senmoderna Sverige
Moderhood and Fatherhood in late Modern Sweden
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 736G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.