Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Adoptionskunskap, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva adoptionsprocessen och dess olika intressenter.
- analysera relationen mellan familjenormer och adoption.
relatera adoption till internationella konventioner och perspektiv på barns rätt och barns bästa.
- redogöra för och jämföra olika politiska och forskningsmässiga ställningstaganden och argument i relation till adoption.
- återge olika förhållningssätt inom den psykologiska adoptionsforskningen.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att sätta in adoption i en vidare samhällskontext och till att göra studenten förtrogen med politiska, historiska, sociologiska och psykologiska perspektiv på adoption.
Kursen har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och kommer att innehålla moment som behandlar adoption ur olika perspektiv.
• Adoptionsverksamhetens historia och förändring
• Samhällets och statens roll i adoptionsärenden
• Adoptionsverksamhetens politiska implikationer i ett klass-, genus-, etniskt och globalt perspektiv
• Psykologiska perspektiv på adoption och adoptivfamiljen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen på kursen inkluderar föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier samt s k workshops, vid vilka de studerande tillsammans med läraren närläser och analyserar viss forskningslitteratur och empiriska texter. Därutöver fordrar studier på kursen att de studerande arbetar självständigt med inläsning av litteratur och förberedelse av undervisningstillfällena.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. På kursen förekommer även ett obligatoriskt moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Adoptionskunskap
The knowlege of adoption
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 736G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BRA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-06-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.