Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvalitativt uppsatsskrivande, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   736A24
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper i kritiskt artikelläsning
- uppvisa ett reflexivt förhållningssätt till sin forskarroll
- visa medvetenhet om ett vetenskapligt förhållningssätt
- visa förtrogenhet med olika referenssystem och formalia
- visa förtrogenhet med en uppsats logiska struktur och organisering.
Kursinnehåll
Kursen vänder sig till studenter som under året kommer att skriva uppsatser eller examensarbeten med ett kvalitativt fokus. Kursen syftar till att vara till konkret nytta för studenterna i uppsatsskrivandet och hjälpa studenter att se delarna och helheten i uppsatsskrivandet och visa på vikten av att göra val, motivera och argumentera för sina val under arbetets gång. Kursen har ett öppet förhållningssätt till olika traditioner och inriktningar inom kvalitativ forskning och syftar till att ge en stödstruktur i arbetet med uppsatser/examensarbeten. Särskild vikt kommer att läggas på att de studerande utvecklar sin skrivteknik och referensteknik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och studentaktiva seminarier där studenten förväntas presentera egna texter samt läsa och kommentera andra studenters texter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, både med skriven text och muntligt engagemang. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

60 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvalitativt uppsatsskrivande
Writing Qualitative Student Papers
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 736A24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.