Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Childhood, institutions and welfare state models, 10hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A23
Mål
Målet med kursen är att studenterna ska få färdigheter att använda ett historiskt perspektiv på barn och barndom och bli bekanta med de huvudströmningarna i forskningsfältet om barndom i ett historiskt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenterna har förmåga att:
-kritiskt reflektera kring de skilda teoretiska och metodologiska perspektiv inom forskningsfältet
-visa kunskaper om hur barns förändrade villkor skapat olika syner på barndom
-visa förståelse för de historiska och sociala processer som bidragit till barndomens förändrade innebörder
Kursinnehåll
Kursen är består av två delar. Den första delen examinerar barns förändrade livsvillkor för barn och unga från 1800-talets mitt till idag med ett speciellt fokus på uppbygganden av moderna välfärdsstatsmodeller. Fokus kommer att ligga vid de komplexa relationer som funnits mellan välfärdsstat, politik och institutioner för barn och unga. Områden som familj, föräldra-barn relationer, utbildning, arbete, ungdomsbrottslighet, barnarädderi och vetenskapens roll kommer att uppmärksammas.

Kursens andra del består av en analys av ett eller två av de områden som nämnts ovan och med fokus på barndom och barns villkor i historiska förändringsprocesser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsmetoderna är föreläsningar som ska ge områdesöversikter i kombination med lärarledda seminarier och diskussioner i det nätbaserade kursskalet. Studenterna ska på egen hand hitta relevant litteratur och det är en del av undervisningssituationen i kursen. Det nätbaserade formatet på kursen ställer höga krav på studentens förmåga att vara självaktiv. Studenten förväntas vara aktiva i lärprocesserna och ta ett självständigt ansvar för det individuella lärandet lika väl som lärandet i grupp.
Undervisningsspråket är engelska.
Examination
En examinerande uppgift är kopplad till varje kursmoment. Varje examinerande uppgift måste bli godkänd innan betyg ges för hela kursen. Uppgifterna kan vara skriftliga paper, litteraturrecensioner, opposition av medstudenters uppgifter eller diskussioner i diskussionsforum i det nätbaserade kursskalet. En slutlig examination i form av ett större skriftligt arbete finns i kursen.
På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Childhood, institutions and welfare state models
Childhood, Institutions & Welfare State Models
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-01-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.