Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gender, Body, and Sexuality, 10hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa kunskap om intersektionaliteten mellan genus, kropp och sexualitet samt hur denna på verkar barns och ungdomars vardag i icke-västerländska och västerländska samhällen,
- genom att uppmärksamma samtida debatter om genus, kropp och sexualitet, visa hur teoretiska perspektiv kan kopplas till etnografiska data,
- få insikt i de sätt, genom vilka barn och ungdomar ifrågasätter och/ eller anpassar sig till kulturella förväntningar på hur män respektive kvinnor ska bete sig.
- uppvisa kunskap om inte bara reproduktionen av lokala kulturer, utan även om uppkomsten av kulturers upplösning och kulturella mellanrum.
Kursinnehåll
Kursen omfattar två delar. I den första delen av kursen fokuseras:
1. Kulturella förväntningar i icke-västerländska och västerländska sammanhang beträffande konstruktionen av flickor och pojkar, liksom kvinnor och män kommer att undersökas.
2. De sätt, på vilka kvinnliga och manliga kroppar begripliggörs i icke-västerländska och västerländska kontexter kommer att utforskas.
3. Kulturella tolkningar av intersektionaliteten mellan sexualitet, femininitet och maskulinitet i icke-västerländska och västerländska kontexter kommer att beaktas.
4. De sätt, på vilka varandet och tillblivandet av en genusbestämd, förkroppsligad och sexualiserad person påverkas av olika släktsystem i icke-västerländska och västerländska kontexter kommer att uppmärksammas.

I kursens andra del kommer ovanstående punkter att knytas samman och den studerande kommer att fördjupa sin teoretiska och empiriska förståelse av genus, kroppar och sexualiteter i ett globalt perspektiv med hjälp av en internetbaserad debatt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna inkluderar översiktsföreläsningar, lärarledda seminarier och diskussioner på internet, liksom individuella kommentarer på skrivuppgifter. Guidning i litteratursökning är också en del av kursens undervisningsformer. Kursens internetbaserade format kräver ett stort mått av självständigt arbete av den studerande. Det förväntas av den studerande att han/hon är aktiv i och tar ansvar för sitt lärande och kan arbeta självständigt såväl som i par eller grupp med andra studiekamrater. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Varje kursmodul avslutas med en obligatorisk uppgift. Alla uppgifter måste vara inlämnade och godkända för att den studerande ska kunna få poäng på kursen. Uppgifterna på kursen inkluderar essäer, litteraturöversikter, opponentskap och inlägg i relation till specifika frågor i digitala diskussionsfora. Som avslutande examinationsuppgift förväntas den studerande skriva en längre inlämningsuppgift på ett kursrelaterat tema.
På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gender, Body, and Sexuality
Gender, Body, and Sexuality
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA    
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.