Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Advanced Research Methods, 13hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A15
Mål
Kursens mål är att fördjupa studentens kunskap samt förståelse av kvalitativa forskningsmetoder samt att öka förmågan att tillämpa avancerade forskningsmetoder. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för centrala forskningstraditioner inom socialvetenskaplig forskning, deras teoretiska grund samt till dem knutna varierande metodologiska strategier.
- formulera forskningsfrågor som överensstämmer med specifika teoretiska perspektiv och tillämpa en passande forskningsmetod.
- välja en adekvat forskningsmetod för deras master uppsats och designa en vetenskaplig studie.
Kursinnehåll
Fyra analytiska traditioner introduceras och beskrivs inom fyra olika moduler:

1. Interaktionsanalys. Denna modul handlar om analys av socialt samspel som ett sätt att utforska och beskriva människors meningsskapande praktiker. Modulen syftar till att studenten uppnår förståelse av den lokala dynamiken i socialt samspel i vardagliga såväl som också institutionella sammanhang och fokuserar på sociala mottagarorienterade drag i människors handlingar. Praktiska metodologiska övningar används för att illustrera centrala aspekter i analysen av socialt samspel.
2. Visuell analys: Denna modul behandlas analys av olika former av bilder som används eller produceras i olika sammanhang. Det bildmaterial som analyseras utgörs av befintliga visuella representationer, dels visuellt material producerat av forskaren själv dels bilder producerade av informanter som deltar i forskningsprojekt. Den teoretiska grunden för de olika analytiska metoder som används kommer behandlas samt frågor gällande insamling av visuellt forskningsmaterial.
3. Textanalys: Två olika typer av textanalys presenteras under denna modul: historisk textanalys och diskursanalys, och relationen mellan dessa två typer av analys kommer att diskuteras. Historisk textanalys är inriktad mot att observera och analysera förändring över tid och grundas i historiska dokument. Olika historiska metoder för analys av historiska källor kommer att lyftas fram. Diskursanalys riktar uppmärksamheten mot förhållandet mellan språket, det sociala och samhällsförändring. Språkets roll samt de komplexa relationerna mellan aktör och struktur kommer att behandlas. Olika men besläktade traditioner inom diskursanalys kommer att diskuteras.
4. Intervju: Denna modul fokuserar på några huvudfrågor om intervju som forskningsmetod. Modulen kommer huvudsakligen behandla intervjutekniker för kvalitativ intervju och introducera studenten i hur strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer samt fokusgrupper kan användas som metodologier i datasinsamlingen inom ett specifikt fält. Studenter kommer också få kunskap om deltagarobservation, reflexivitet (forskarroller och forskarpåverkan), samt etiska överväganden i samband med olika intervjumetoder. Slutligen kommer studenten få kunskap om hur man kan sortera, analysera forskningsmaterial samt att relatera detta till tidigare forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen får studenten möjlighet till att tillämpa deras kunskaper om forskningsmetoder genom insamling och analys av datamaterial.
Examination
I den examinerande uppgiften skall studenten tillämpa sina kunskaper om forskningsmetoder genom att formulera en forskningsdesign för sin masteruppsats.
På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Advanced Research Methods
Advanced Research Methods
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-10-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.