Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Children at Risk and Children’s Rights, , 10hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för de sätt på vilka begrepp som risk och rättigheter i relation till barn är relaterade till specifika kulturella och historiska kontexter,
- diskutera och analysera de olika innebörder som begreppet barns rättigheter kan ges och ges i olika kontexter och dokument,
- identifiera olika politiska ståndpunkter, samt filosofiska och teoretiska perspektiv i relation till barns rättigheter och barnets bästa,
- identifiera och beskriva de processer, genom vilka vissa fenomen blir betraktade som risker för barn,
- demonstrera förståelse att begrepp som barns rättigheter är komplexa och deras innebörd förhandlingsbara, varigenom den studerande kommer att tillägna sig verktyg för att formulera slagkraftiga argument för värnandet av barns rättigheter.
Kursinnehåll
Kursen omfattar två delar. I den första delen av kursen fokuseras barns rättigheter som idé och dess historia, varvid barns rättigheter som universellt begrepp kommer att problematiseras. Kursen kommer att beröra relationen mellan barns, föräldrars och andra gruppers rättigheter, liksom statens roll som garant för barns rättigheter. Olika perspektiv i relation till rättigheter och risker och deras implikationer for policybeslut kommer att illustreras och analyseras. Av särskild vikt i detta avseende är implikationerna av ett barnperspektiv. I föreläsningar och kurslitteratur kommer den studerande att konfronteras med olika synsätt på barns rättigheter, barnets bästa, behov, röster och självbestämmande och de praktiker de innebär.
I kursens andra del kommer de studerande att fördjupa sin förståelse av begreppet barns rättigheter genom att fokusera en specifik aspekt av det.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna inkluderar översiktsföreläsningar, lärarledda seminarier och diskussioner på internet, liksom individuella kommentarer på skrivuppgifter. Guidning i litteratursökning är också en del av kursens undervisningsformer. Kursens internetbaserade format kräver ett stort mått av självständigt arbete av den studerande. Det förväntas av den studerande att han/hon är aktiv i och tar ansvar för sitt lärande och kan arbeta självständigt såväl som i par eller grupp med andra studiekamrater. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Varje kursmodul avslutas med en obligatorisk uppgift. Alla uppgifter måste vara inlämnade och godkända för att den studerande ska kunna få poäng på kursen. Uppgifterna på kursen inkluderar essäer, litteraturöversikter, opponentskap och inlägg i relation till specifika frågor i digitala diskussionsfora. Som avslutande examinationsuppgift förväntas den studerande skriva en längre inlämningsuppgift på ett kursrelaterat tema.

På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Children at Risk and Children’s Rights,
Children at Risk and Children’s Rights
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA    
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.