Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Method and methodology, 7hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Child Studies
Huvudområde Barn - BRA
Ämnesområde
  Kurskod   736A12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för centrala frågor och problem relaterade till olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom socialvetenskaplig forskning.
- reflektera över teoretiska grunder för samhällsvetenskaplig forskning.
- kritiskt utvärdera olika teoretiska perspektiv.
- uppvisa en generell medvetenhet, en grundläggande förståelse för tvärdisciplinär användning av metod samt en kritisk medvetenhet om olika metodologiska traditioner.
Kursinnehåll
Kursen innehåller två delar. Första delen fokuserar ämnen som vetenskapshistoria, vetenskapsfilosofi, teoretiska begrepp och definitioner, forskarens perspektiv (paradigmatiska traditioner), ontologiska och epistemologiska traditioner och deras konsekvenser för genomförandet av forskningen, frågan om objektivitet, olika värderingar och perspektiv och frågor om korrelation och kausala förklaringar. Kursens andra del behandlar forskningsmetod, och omfattar val av metod, urval och datainsamling av forskningsmaterial (vad, var och hur mycket), jämförelse mellan kvalitativt och kvantitativt material samt mellan primärt respektive sekundärt material. Andra frågor som ingår i kursen omfattar datamaterialets karaktär – tal, beteende, text, objekt/artefakter, registerdata, statistiskt material, etc. Skillnader mellan olika former av sammanställningar, analyser och tolkningar kommer också diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Instruktionsmetoder i kursen omfattar också vägledning av studenter i litteratursökningar av relevant litteratur.
Examination
Slutexamination: studenter skall lämna in en längre essä om kursens innehåll och essän kan även innebära en tillämpning av en eller flera forskningsmetoder och perspektiv som presenterades under kursen.
På kursen ges ECTS-betyg (A-FF).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För att vara behörig för kursen måste den studerande uppfylla de generella behörighetskraven i utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Method and methodology
Method and Methodology
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 1322/06-41   Kurskod: 736A12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     BRA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.