Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biologisk psykologi och neuropsykologi, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde Psykologi - PSA
  Kurskod   735G58
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- muntligt och skriftligt redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller, metoder och forskningsresultat inom biologisk psykologi och neuropsykologi
- tillämpa centrala teorier, modeller, metoder och forskningsresultat inom området biologisk psykologi och neuropsykologi i förståelsen av vardagliga fenomen
- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring hur faktorer såsom social kontext, ålder, genus, etnicitet, funktionsnedsättning, socio-ekonomiska förhållanden, kultur och historisk tid har betydelse för biologisk psykologi och neuropsykologi
- identifiera, formulera och lösa problem inom biologisk psykologi och neuropsykologi
- förmedla kunskap om biologisk psykologi och neuropsykologi till olika målgrupper
- identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande biologisk psykologi och neuropsykologi
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- hjärnans anatomi och funktion, nervsystemets plasticitet, utveckling och livstidsförändringar
- nervsystemets struktur, celler och funktion
- evolutionspsykologi, genetik och epigenetik
- signalöverföring, transmittorsubstanser och neuropeptider
- biologiska mekanismer bakom kognition, emotion och motivation
- medvetande, sömn och uppmärksamhet
- kostens betydelse för hjärnans utveckling och funktion
- hjärnans samverkan med immunförsvaret
- hjärnavbildningsmetoder och bearbetning av hjärnavbildningsdata
- fysiologiska metoder för att studera och belysa psykologiska fenomen
- neuropsykologiska fenomen, kliniska tillstånd och neurofarmakologi
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av laborationer, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier.
Examination
Examinationen består av skriftlig individuell examination, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier. Detaljerad information om examination och undervisning återges i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Psykologi, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biologisk psykologi och neuropsykologi, fortsättningskurs
Biological Psychology and Neuropsychology
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 735G58      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.