Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social kognition II: Miljöpsykologi, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G54
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skriftligen och muntligen redogöra för centrala teorier om hur människans tänkande och beteende påverkas av social och fysisk miljö
- förklara beteenden utifrån ett systemperspektiv där individens kognitiva egenskaper samspelar med faktorer i omgivningen
Kursinnehåll
Effekter av buller, belysning och temperatur på kognition och beteende. Mental arbetsbelastning och stress. Trängsel och territorialism. Komplexa fysiska och sociala miljöer och upplevelse av trygghet, risk och säkerhet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Skriftlig individuell tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Frånvaro vid seminarie omtenteras via skriftlig kompletteringsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången psykologi, grundkurs, med minst 21 hp godkända eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social kognition II: Miljöpsykologi, fördjupningskurs
Cognition and Behaviour in Social and Physical Settings
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2009/00139   Kurskod: 735G54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-09-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.