Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi, metod & projekt, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G51
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:
- i samarbete med andra, planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en empirisk studie inom något av psykologins delområden
- i samarbete med andra, samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt sammanställa data
- läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
- redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning
- identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi
Kursinnehåll
Metod I, 7,5 hp
(Research Methods)

I delkursen behandlas:
- etiska överväganden i forskning
- vetenskapliga metoder och olika typer av datainsamlingstekniker såsom enkäter, observationer och intervjuer
- mätning, skalnivåer, reliabilitet och validitet
- deskriptiv statistik, standardpoäng, korrelation och prediktion
- inferensstatistik, hypotesprövning, populationer och stickprov
- samplingsfördelning, z-test, oberoende och beroende t-test och förklarad varians
- icke-parametrisk statistik, chi2-test
- forskarroller vid kvalitativ forskning
- kvalitativa analyser av vetenskaplig och populärvetenskaplig samt mer erfarenhetsmässig litteratur
- grundläggande kvalitativa analysmetoder med stöd av hermeneutik, fenomenologi, narrativ teori och kritisk teori

Uppsats, 7,5 hp
(Essay)

I denna delkurs ska studenterna tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter de utvecklat i tidigare delkurs genom att de planerar, genomför och rapporterar ett empiriskt arbete. Inom ramen för det arbetet behandlas också former för vetenskaplig rapportering.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer/experiment och övnings-/inlämningsuppgifter. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med uppsatsarbete i grupp.
Examination
Kursen examineras genom:
Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter. En uppsats författas i grupp samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium. Den studerande ska, i grupp, opponera på en annan uppsats.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Psykologi, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi, metod & projekt, fortsättningskurs
Psychology, Research method and Essay, continuation course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 735G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PSA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-03-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.