Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biologisk psykologi II – Arv, miljö och beteende, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   735G44
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- utföra elektrofysiologiska undersökningar av hjärnan,
- hantera vanligt förekommande verktyg för att analysera och visualisera hjärnavbildningsdata,
- förklara olika neuropsykiatriska sjukdomars uppkomst och uttryck samt redogöra för hur psykoaktiva läkemedel och andra kemiska substanser fungerar och används kliniskt,
- redogöra för olika neuropsykologiska metoder inom kliniskt arbete och forskning, kunna kritiskt diskutera dess för- och nackdelar samt tillämpa detta för att kunna jämföra och värdera aktuella forskningsartiklar inom området.
- diskutera hur människans olika fysiologiska system samspelar med beteendet och tillämpa detta på historiska och moderna teorier om sambandet mellan biologi och beteende.
Kursinnehåll
Kursinnehållet belyser följande områden:
- metoder för att studera nervsystemet i psykologisk forskning,
- teoretisk modellering av hjärnan,
- människans biologiska system,
- beteendegenetik,
- teorier om förhållandet mellan biologi och beteende,
- evolutionspsykologi,
- psykopatologi och neurofarmakologi.
Undervisning/Arbetsformer
Laborationer, seminarier och föreläsningar. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i laborationer och seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Biologisk psykologi I, Neuropsykologi - grundkurs, 7,5 hp (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biologisk psykologi II – Arv, miljö och beteende
Biological psychology II – Inheritance, environment and behaviour
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 735G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PSA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.